BÀI VIẾT CÓ CHỨA TỪ pattern

Bài viết chia sẻ một số sách về Design Pattern mà tôi tổng hợp từ nguồn Internet.
Đăng lúc: 08:28 AM 15/08/2023 bởi Charles Chung - 593
Slide bài giảng và bài tập thực hành môn Design Pattern chỉ dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech (pass hỏi thầy Charles Chung)
Đăng lúc: 03:25 PM 10/08/2023 bởi Charles Chung - 656
Composite là một mẫu thuộc nhóm Structures Pattern. Nó là một sự tổng hợp những thành phần có quan hệ với nhau để tạo ra thành phần lớn hơn. Nó cho phép thực hiện các tương tác với tất cả đối tượng trong mẫu tương tự nhau.
Đăng lúc: 09:30 AM 20/12/2022 bởi Charles Chung - 608
Bridge là một mẫu thuộc nhóm Structures Pattern, theo định nghĩa của Gang of Four thì Bridge sẽ tách sự trừu tượng hóa khỏi việc thực thi nó để cả hai có thể thay đổi độc lập.
Đăng lúc: 08:57 PM 06/12/2022 bởi Charles Chung - 292
Adapter là một mẫu thuộc nhóm Structures Pattern, nó cho phép các đối tượng có giao diện không tương thích cộng tác với nhau.
Đăng lúc: 05:03 PM 30/11/2022 bởi Charles Chung - 499
Prototype là một mẫu thuộc nhóm Creational Pattern, nó được sử dụng để tạo ra object từ 1 object nguyên mẫu, bằng cách copy các thuộc tính của object đó, mẫu này được sử dụng thường xuyên.
Đăng lúc: 08:50 AM 14/11/2022 bởi Charles Chung - 477
Builder Pattern là một trong những design pattern thuộc nhóm Creational pattern. Nó được tạo ra để xây dựng một đối tượng phức tạp bằng cách sử dụng các đối tượng đơn giản và sử dụng cách tiếp cận từng bước để xây dựng các đối tượng độc lập với các đối tượng khác.
Đăng lúc: 11:44 AM 09/11/2022 bởi Charles Chung - 378
Abstract Factory Pattern là một mẫu thiết thế thuộc nhóm Creational nó cho phép tạo ra các đối tượng có liên quan với nhau mà không chỉ ra những lớp cụ thể nào ở thời điểm thiết kế.
Đăng lúc: 08:50 AM 08/11/2022 bởi Charles Chung - 453
Factory Design Pattern là một mẫu thiết kế thuộc nhóm Creational, nó giải quyết vấn đề khởi tạo một đối tượng mới mà không cần thiết phải chỉ ra một cách chính xác class nào sẽ được khởi tạo.
Đăng lúc: 01:47 PM 04/11/2022 bởi Charles Chung - 726
Singleton Design Pattern là một mẫu thiết kế thuộc nhóm Creational, nó đảm bảo rằng chỉ có một đối tượng cùng loại được tạo ra và sử dụng trong bất kỳ code nào sau đó.
Đăng lúc: 09:41 AM 27/10/2022 bởi Charles Chung - 635

Trang

QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ