CÔNG NGHỆ THÔNG TIN >> BÀI VIẾT CHỌN LỌC

Flutter cơ bản-Thiết kế các màn hình LogIn-Forgot Password-SignUp trong Flutter

Đăng lúc: 09:05 AM - 22/06/2024 bởi Charles Chung - 195

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước thiết các màn hình LogIn, ForgetPassword và SignUp

1. Yêu cầu

 • Khi chạy ứng dụng lên màn hình Login sẽ xuất hiện.
 • Tại màn hình Login, kích vào nút Sign-up màn hình Sign up xuất hiện, tại đây có thể kích vào Back Login để quay lại.
 • Tại màn hình Login, kích vào nút Forget password màn hình Forgot password xuất hiện, tại đây có thể kích vào Back Login để quay lại.

2. Các bước thực hiện

- Trong Android Studio tạo mới Project Flutter với tên "lab13"

- Tạo thư mục assets/images trong thư mục gốc Project

- Copy ảnh banner bạn muốn vào thư mục assets/images

- Config đường dẫn thư mục assets/images trong tệp tin pubspec.yaml

- Trong thư mục lib tạo thư mục screens và các tệp .dart như cấu trúc bên dưới

- Cấu trúc các widgets trên các màn hình ( các bạn có thể tự làm và so sánh với code bên dưới)

- Code cho tệp login_screen.dart (màn hình login) theo gợi ý sau

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:lab13/screens/forgot_password_screen.dart';
import 'package:lab13/screens/sign_up_screen.dart';

class LoginScreen extends StatefulWidget {
 const LoginScreen({super.key});
 @override
 State<LoginScreen> createState() => _LoginScreenState();
}

class _LoginScreenState extends State<LoginScreen> {
 bool _obscureText = true;
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   body: SingleChildScrollView(
    padding: const EdgeInsets.fromLTRB(0, 20, 0, 0),
    child: Column(
     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
     children: <Widget>[
      Align(alignment: Alignment.center, child: Image.asset("assets/images/banner-student.jpg")),
      const SizedBox(height: 10.0),
      Container(
       padding: const EdgeInsets.all(10.0),
       child: const Text(
        'Log-In',
        style: TextStyle(
         fontSize: 26,
         fontWeight: FontWeight.bold,
        ),
       ),
      ),
      Container(
       padding: const EdgeInsets.fromLTRB(30, 10, 30, 0),
       child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
         const Text(
          'Email',
          style: TextStyle(
           fontSize: 18,
           fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
         ),
         TextFormField(
          decoration: const InputDecoration(
           hintText: 'Your email id',
          ),
         ),
         const SizedBox(height: 20.0),
         const Text(
          'Password',
          style: TextStyle(
           fontSize: 18,
           fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
         ),
         TextFormField(
          obscureText: _obscureText,
          decoration: InputDecoration(
           hintText: 'Your password',
           suffixIcon: IconButton(
            icon: Icon(
             _obscureText
               ? Icons.visibility_off
               : Icons.visibility,
             color: Colors.grey,
            ),
            onPressed: () {
             setState(() {
              _obscureText = !_obscureText;
             });
            },
           ),
          ),
         ),
         Align(
           alignment: Alignment.centerRight,
           child: TextButton(
            onPressed: () {
             Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (context)=>const ForgetPasswordScreen()));
            },
            child: const Text(
             'Forget password?',
             style: TextStyle(color: Colors.grey),
            ),
           )),
         Align(
          alignment: Alignment.center,
          child: ElevatedButton(
           onPressed: () {},
           style: ElevatedButton.styleFrom(
             backgroundColor: Colors.black87,
             minimumSize: const Size(300, 40),
             shape: RoundedRectangleBorder(
               borderRadius: BorderRadius.circular(20.0))),
           child: const Text('Login'),
          ),
         ),
         Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
           const Text("Don't have an account",
             style: TextStyle(color: Colors.grey)),
           TextButton(
            onPressed: () {
             Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (context)=>const SignInScreen()));
            },
            child: const Text(
             "Sign-up?",
             style: TextStyle(color: Colors.grey,fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
           )
          ],
         ),
        ],
       ),
      ),
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}

- Code cho tệp sign_up_screen.dart ( màn hình đăng ký) theo gợi ý sau

import 'package:flutter/material.dart';

class SignInScreen extends StatefulWidget {
 const SignInScreen({super.key});
 @override
 State<SignInScreen> createState() => _SignInScreenState();
}

class _SignInScreenState extends State<SignInScreen> {
 bool _obscureText = true;
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   body: SingleChildScrollView(
    padding: const EdgeInsets.fromLTRB(0, 20, 0, 0),
    child: Column(
     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
     children: <Widget>[
      Align(
        alignment: Alignment.center,
        child: Image.asset("assets/images/banner-student.jpg")),
      const SizedBox(height: 10.0),
      const Padding(
       padding: EdgeInsets.all(10.0),
       child: Text(
        'Sign-up',
        style: TextStyle(
         fontSize: 26,
         fontWeight: FontWeight.bold,
        ),
       ),
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.center,
       child: Container(
         alignment: Alignment.center,
         width: 160,
         height: 160,
         child: Stack(fit: StackFit.loose, children: [
          const CircleAvatar(
           backgroundImage: NetworkImage(
             'https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/1375/1375106.png'),
           minRadius: 60,
           maxRadius: 80,
          ),
          Positioned(
           right: 10,
           bottom: 10,
           child: CircleAvatar(
             radius: 24,
             backgroundColor: Colors.white,
             child: GestureDetector(
              onTap: (){
               Navigator.pop(context);
              },
              child: const CircleAvatar(
               backgroundImage: NetworkImage(
                 'https://cdn-icons-png.freepik.com/512/3687/3687416.png'),
              ),
             )),
          )
         ])),
      ),
      Container(
       padding: const EdgeInsets.fromLTRB(30, 10, 30, 0),
       child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
         const Text(
          'Name',
          style: TextStyle(
           fontSize: 18,
           fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
         ),
         TextFormField(
          decoration: const InputDecoration(
           hintText: 'Your name',
          ),
         ),
         const SizedBox(height: 20.0),
         const Text(
          'Email',
          style: TextStyle(
           fontSize: 18,
           fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
         ),
         TextFormField(
          decoration: const InputDecoration(
           hintText: 'Your email id',
          ),
         ),
         const SizedBox(height: 20.0),
         const Text(
          'Contact no.',
          style: TextStyle(
           fontSize: 18,
           fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
         ),
         TextFormField(
          decoration: const InputDecoration(
           hintText: 'Your contact number',
          ),
         ),
         const SizedBox(height: 20.0),
         const Text(
          'Password',
          style: TextStyle(
           fontSize: 18,
           fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
         ),
         TextFormField(
          obscureText: _obscureText,
          decoration: InputDecoration(
           hintText: 'Your password',
           suffixIcon: IconButton(
            icon: Icon(
             _obscureText
               ? Icons.visibility_off
               : Icons.visibility,
             color: Colors.grey,
            ),
            onPressed: () {
             setState(() {
              _obscureText = !_obscureText;
             });
            },
           ),
          ),
         ),
         const SizedBox(height: 20.0),
         const Text(
          'Confirm Password',
          style: TextStyle(
           fontSize: 18,
           fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
         ),
         TextFormField(
          obscureText: _obscureText,
          decoration: InputDecoration(
           hintText: 'Your confirm password',
           suffixIcon: IconButton(
            icon: Icon(
             _obscureText
               ? Icons.visibility_off
               : Icons.visibility,
             color: Colors.grey,
            ),
            onPressed: () {
             setState(() {
              _obscureText = !_obscureText;
             });
            },
           ),
          ),
         ),
         const SizedBox(height: 20.0),
         Align(
          alignment: Alignment.center,
          child: ElevatedButton(
           onPressed: () {},
           style: ElevatedButton.styleFrom(
             backgroundColor: Colors.black87,
             minimumSize: const Size(300, 40),
             shape: RoundedRectangleBorder(
               borderRadius: BorderRadius.circular(20.0))),
           child: const Text('Submit'),
          ),
         ),
         Align(
          alignment: Alignment.center,
          child: TextButton(
           onPressed: () {
            Navigator.pop(context);
           },
           child: const Text('Back Login',
             style: TextStyle(color: Colors.grey)),
          ),
         ),
        ],
       ),
      ),
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}

- Code cho tệp forgot_password_screen.dart (màn hình quên mật khẩu) theo gợi ý sau

import 'package:flutter/material.dart';

class ForgetPasswordScreen extends StatefulWidget {
 const ForgetPasswordScreen({super.key});
 @override
 State<ForgetPasswordScreen> createState() => _ForgetPasswordScreenState();
}

class _ForgetPasswordScreenState extends State<ForgetPasswordScreen> {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   body: SingleChildScrollView(
    padding: const EdgeInsets.fromLTRB(0, 20, 0, 0),
    child: Column(
     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
     children: <Widget>[
      Align(alignment: Alignment.center, child: Image.asset("assets/images/banner-student.jpg")),
      const SizedBox(height: 10.0),
      Container(
       padding: const EdgeInsets.all(10.0),
       child: const Text(
        'Forgot Password',
        style: TextStyle(
         fontSize: 26,
         fontWeight: FontWeight.bold,
        ),
       ),
      ),
      Container(
       padding: const EdgeInsets.fromLTRB(30, 10, 30, 0),
       child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
         const Text(
          'Email',
          style: TextStyle(
           fontSize: 18,
           fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
         ),
         TextFormField(
          decoration: const InputDecoration(
           hintText: 'Enter your email',
          ),
         ),
         const SizedBox(height: 20.0),
         Align(
          alignment: Alignment.center,
          child: ElevatedButton(
           onPressed: () {},
           style: ElevatedButton.styleFrom(
             backgroundColor: Colors.black87,
             minimumSize: const Size(300, 40),
             shape: RoundedRectangleBorder(
               borderRadius: BorderRadius.circular(20.0))),
           child: const Text('Submit'),
          ),
         ),Align(
          alignment: Alignment.center,
          child: TextButton(
           onPressed: () {
            Navigator.pop(context);
           },
           child: const Text('Back Login', style: TextStyle(color:Colors.grey)),
          ),
         ),
        ],
       ),
      ),
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}

- Code cho tệp main.dart (chương trình khởi chạy) theo gợi ý sau

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:lab13/screens/login_screen.dart';

void main() {
 runApp(const MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({super.key});
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return const MaterialApp(
   title: 'Lab-13',
   home: LoginScreen(),
   debugShowCheckedModeBanner: false,
  );
 }
}

- Khởi động máy Android Emulator và chạy ứng dụng.

Mọi thắc mắc gửi Message Facebook hỏi Thầy Charles Chung, chúc các bạn thành công!

thay lời cảm ơn!

QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ